Okręt zatonął, oświadczenia płyną nadal

Stocznia Szczecin nie dotrwała do końca rozgrywek PlusLigi, po kilku tygodniach wycofując się w najwyższej polskiej ligi, a jej zawodnicy musieli szukać nowych pracodawców. Po ostatnim wywiadzie Bartosza Kurka włodarze klubu zdecydowali się na wydanie kolejnego oświadczenia dotyczącego spraw finansowych.

 

Okoliczności wycofania się Stoczni Szczecin z rozgrywek PlusLigi nadal nie są całkowicie jasne, a oficjalne potwierdzenie tego faktu poprzedzone było zapewnieniami włodarzy, że klub ma stabilną sytuację finansową. Teraz zarząd szczecińskiego zespołu po raz kolejny próbuje wyjaśnić jaka jest sytuacja Stoczni Szczecin publikując oświadczenie.

 

 

 

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia:

 

W związku z wywiadem udzielonym przez byłego zawodnika Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin S.A. (określanego dalej jako „Klub”) Pana Bartosza Kurka oraz przede wszystkim faktem, że wyciągane są z niego daleko idące wnioski, nieznajdujące potwierdzenia w rzeczywistej sytuacji prawnej na linii KPS Stocznia Szczecin S.A. a sponsor tytularny klubu Stocznia Szczecińska Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (zwanej dalej również jako „Stocznia Szczecińska”) oraz faktem otrzymania w dniu 17 maja 2019 r. od Stoczni Szczecińskiej Sp. z o. o. wezwania do zapłaty kwoty w wysokości 100.000 zł, a także ze względu na liczne artykuły i komentarze publikowane w środkach masowego przekazu, które we fragmentaryczny sposób opisują przyczyny i skutki wycofania się Klubu z rozgrywek PlusLigi, celem ochrony dobrego imienia Klubu i jego przedstawicieli – Klub Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin S.A. oświadcza co następuje:

 

1. Ze względu na brak dobrowolnej zapłaty przez Stocznię Szczecińską na rzecz Klubu należności wynikających z umowy sponsoringowej zawartej w dniu 5 kwietnia 2018 r. – do Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Wydziału Gospodarczego w dniu 13 lutego 2019 r. przez reprezentującą Klub kancelarię prawną złożony został pozew o zapłatę na rzecz Klubu przez Stocznię Szczecińską Sp. z o. o. kwoty w wysokości 9.335.951,70 zł (tytułem należności głównej) – co stanowi część roszczeń Klubu wobec Stoczni Szczecińskiej w związku z niewywiązaniem się przez Stocznię z zawartej umowy sponsoringowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. wraz z jej aneksem nr 1 z dnia 27 lipca 2018 r.

 

2. Sprawa została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Szczecinie VIII Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt VIII GC 81/19 i jest procedowana przez Sąd zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

3. Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy na skutek złożonego wraz z pozwem wniosku o częściowe zwolnienie Klubu od kosztów sądowych ze względu na sytuację finansową w jakiej się obecnie znajduje – uwzględnił w całości złożony wniosek i zwolnił Klub od kosztów sądowych ponad kwotę 5.000 zł.

 

4. Jednocześnie pragniemy poinformować, że przed wszczęciem postępowania sądowego przeciwko Stoczni Szczecińskiej, Klub zaproponował członkom kadry zawodniczej i szkoleniowej cesję wierzytelności przysługujących Klubowi w stosunku do sponsora tytularnego. Z możliwości tej skorzystał dotychczas jeden z czołowych zawodników Klubu, pozostali zaś zdecydowali się na powierzenie dochodzenia roszczeń Klubowi, co też Klub czyni.

 

5. Równocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie umowy sponsoringowej zawartej dnia 5 kwietnia 2018 r. Stocznia Szczecińska w zamian za promowanie jej działalności, jako sponsora, podczas rozgrywek sportowych PlusLigi w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zobowiązała się pokrywać szczegółowo wymienione w tej umowie wydatki związane z bieżącą działalnością Klubu, w tym w szczególności wydatki na wynagrodzenia zawodników oraz kadry szkoleniowej Klubu. Umowa nie przewidywała przy tym, co było w pełni akceptowalne przez Klub, pokrywania przez Stocznię Szczecińską wydatków na wynagrodzenia dla kadry kierowniczej Klubu, w tym jej zarządu. Aneksem nr 1 z dnia 27 lipca 2018 r. strony potwierdziły zawarcie ww. umowy sponsoringowej oraz wolę jej realizacji, a także rozszerzono katalog wydatków Stoczni Szczecińskiej, m. in. o kwotę 100.000 zł tytułem pokrycia kosztów wykonania materiałów promocyjno-reklamowych, zawierających logo Sponsora tj.: „Stocznia Szczecin” przeznaczonych na działania promocyjno-reklamowe. Warto zaznaczyć, że kwota ta, jako jedyna w ramach współpracy pomiędzy stronami, została rzeczywiście przekazana przez Stocznię Szczecińską na rzecz Klubu. Inne wpłaty ze strony Stoczni Szczecińskiej nie miały miejsca. Łącznie Stocznia Szczecińska zobowiązała się przy tym do pokrywania aż 5 kategorii wydatków Klubu, począwszy od 5 kwietnia 2018 r.

 

6. Wbrew dotychczasowym publicznym oświadczeniom przedstawicieli Stoczni Szczecińskiej, stanowczo podkreślamy, że Klub Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin S.A. wywiązał się ze wszystkich przewidzianych umową sponsoringową oraz jej aneksem zobowiązań, przy braku realizacji tych zobowiązań przez drugą stronę, z wyjątkiem przekazania kwoty w wysokości 100.000 zł, o której mowa w pkt 5.

 

7. Niezależnie od zawarcia ww. umowy sponsoringowej oraz aneksu do tej umowy, w kontraktach zawartych w zasadzie ze wszystkimi najważniejszymi zawodnikami Klubu (oraz członkami kadry szkoleniowej), w tym m. in. z Bartoszem Kurkiem, Radostinem Stoytchevem czy Mateyem Kaziyskim, znalazł się zapis, zgodnie z którym Stocznia Szczecińska jako sponsor tytularny Klubu, gwarantować miała realizację zawartych przez Klub umów. Zapis ten w głównej mierze skłonił członków kadry Klubu do podpisania kontraktów i reprezentowania Klubu w rozgrywkach w sezonie 2018/2019. Wszystkie te umowy podpisane zostały przez jednego z ówczesnych członków zarządu Stoczni Szczecińskiej, za zgodą i wiedzą całego ówczesnego zarządu sponsora. Zapis ten, stanowiący gwarancję otrzymania przez członków kadry Klubu pieniędzy od sponsora strategicznego Klubu, umieszczony został po konsultacjach z władzami Polskiej Ligi Piłki Siatkowej.

 

8. Przez cały okres współpracy pomiędzy stronami, począwszy od zawarcia umowy sponsoringowej, w zasadzie aż do wycofania zespołu z rozgrywek PlusLigi, przedstawiciele ówczesnego zarządu Stoczni Szczecińskiej w trakcie spotkań i kontaktów bezpośrednich obiecywali zarówno zarządowi Klubu oraz siatkarzom i trenerom pełną realizację zawartej umowy sponsoringowej poprzez pokrycie wydatków Klubu szczegółowo w umowie wymienionych, w tym zapłatę na rzecz zawodników i kadry szkoleniowej należnego im wynagrodzenia w całości.

 

9. Wszystkie te ww. okoliczności: zawarcie umowy sponsoringowej wraz z jej aneksem, akceptacja umów (i ich zapisów dotyczących gwarancji) zawartych z czołowymi siatkarzami i kadrą Klubu poprzez ich podpisanie przez członka zarządu Stoczni Szczecińskiej oraz liczne ustne obietnice i gwarancje składane przez ówczesny zarząd Stoczni Szczecińskiej, przyczyniły się do rozpoczęcia budowy nowatorskiego w skali kraju pomysłu jakim stać się miał Klub Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin. Stąd, przy pełnej akceptacji ówczesnego zarządu Stoczni Szczecińskiej, zaangażowano do niego czołowych w skali kraju i Europy zawodników oraz członków kadry szkoleniowej.

 

10. Pragniemy także dodać, że na wniosek przedstawicieli zarządu Stoczni Szczecińskiej Klub prowadził negocjacje z kolejnymi wielkimi gwiazdami siatkówki, które miały zasilić jego szeregi w następnym sezonie ligowym PlusLigi. O ich przebiegu informowano przedstawicieli sponsora na bieżąco.

 

11. Zarząd Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin nigdy nie pobierał za wykonywaną pracę wynagrodzenia oraz nie uwzględniał takowego w preliminarzach wydatków klubowych, ani w zawieranych umowach sponsorskich.

 

12. W trakcie trwania rozgrywek PlusLigi w sezonie 2018/2019 Klub wypłacił siatkarzom i szkoleniowcom (w tym również Panu Bartoszowi Kurkowi) wynagrodzenie wyłącznie za jeden pełny miesiąc świadczenia przez nich usług. Wyraźnego podkreślenia wymaga przy tym fakt, że pieniądze na ten cel pochodziły w całości z pożyczki udzielonej Klubowi przez jej właściciela, nie zaś od Stoczni Szczecińskiej jako sponsora tytularnego Klubu.

 

13. Przedłużający się brak realizacji przez Stocznię Szczecińską zobowiązań w stosunku do Klubu zaciągniętych przez ówczesny zarząd Stoczni Szczecińskiej zarówno w formie ustnej jak i pisemnej – zmusił klub do podjęcia trudnej, aczkolwiek w tej sytuacji koniecznej decyzji o wycofaniu Klubu z rozgrywek PlusLigi, a w dalszej kolejności do upadku Klubu.

 

14. Podkreślamy, że przedstawiciele Klubu podjęli dotychczas wszelkie możliwe kroki celem ugodowego rozwiązania powstałego sporu, a jeszcze w czasie uczestnictwa Klubu w rozgrywkach PlusLigi uczynili wszystko co możliwe, aby uzyskać od sponsora tytularnego obiecane i gwarantowane w różnych formach wsparcie finansowe. W trakcie prowadzonych w tym czasie przez obie strony rozmów, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, ówcześni przedstawiciele zarządu Stoczni Szczecińskiej, zaproponowali niemożliwą do zaakceptowania przez Klub kwotę wsparcia w wysokości 100.000 zł. Poszukując wszelkich możliwych sposobów na rozwiązanie zaistniałej dramatycznej sytuacji Klub poinformował pisemnie o tej sytuacji również ówczesnego właściciela Stoczni Szczecińskiej, tj. Fundusz Inwestycyjny Mars w Warszawie. Pismo skierowane do tego podmiotu pozostało jednak bez odpowiedzi.

 

15. Wola polubownego rozwiązania sporu jest przy tym w dalszym ciągu podtrzymywana przez Klub Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin, co jednak dotychczas nie spotkało się z żadną konstruktywną reakcją ze strony Stoczni Szczecińskiej. Mało tego w dniu 17 maja 2019 r. Klubu otrzymał wezwanie do zapłaty z dnia 15 maja 2019 r., w którym Stocznia Szczecińska żąda zwrotu 100.000 zł, która przekazana została uprzednio na rzecz Klubu zgodnie z treścią aneksu 1 podpisanego w dniu 27 lipca 2018 r. do umowy sponsorskiej. W uzasadnieniem żądania podano odstąpienie od obowiązującej umowy z winy Klubu, kiedy to przecież Stocznia Szczecińska ponosi pełną odpowiedzialność za jej niewykonywanie. W tym miejscu podkreślić należy, że to Klub został wprowadzony w błąd przez ówczesne kierownictwo Stoczni Szczecińskiej poprzez wielokrotne gwarantowanie wydatków na poziomie zapewniającym realizację projektu, który Klub w pełni wykonywał do końca listopada 2018 r. A zaprzestał gdy ostatecznie okazało się, że sponsor tytularny nie zamierza pokryć zarówno zaległych jak i bieżących zobowiązań, a ponadto Klub nie uzyska obiecanego również przez przedstawicieli Stoczni Szczecińskiej dodatkowego wsparcia finansowego ze strony innego podmiotu jakim, zdaniem władz sponsora tytularnego, miała być spółka Orlen, z którą prowadzono negocjacje. Co więcej, w ostatnim czasie, a dokładnie w dniu 10 maja 2019 r. znany warszawski adwokat podający się za pełnomocnika Stoczni Szczecińskiej, skontaktował się z prezesem zarządu Klubu, wskazując w rozmowie telefonicznej, że po zapoznaniu się ze złożonym w Sądzie Okręgowym pozwem, chce rozpocząć rozmowy ugodowe celem pozasądowego rozwiązania zawisłego przed sądem sporu. Pomimo złożenia obietnicy podjęcia tych rozmów w ciągu najbliższych dni, kontakt ze strony tej osoby nie nastąpił. Wobec tego z inicjatywą nawiązania kontaktu wystąpił prezes zarządu Klubu, który tym razem został poinformowany przez adwokata podającego się za pełnomocnika Stoczni Szczecińskiej, że w sprawie jak na razie brak jest konkretnej decyzji co do możliwości zawarciu ugody i jej kształtu.

 

16. Na koniec wskazujemy, że dotychczas wszyscy zawodnicy, członkowie kadry szkoleniowej oraz osoby związane z Klubem, wyłącznie na prośbę władz Klubu zachowywały powściągliwość w kontaktach z przedstawicielami mediów (a wręcz odmawiały wywiadów), jeżeli chodzi o przyczyny upadku Klubu oraz wszelkie okoliczności z tym związane. Z uwagi jednak na całokształt zachowań przedstawicieli Stoczni Szczecińskiej, czego skutkiem jest niniejsze oświadczenie Klubu Piłki Siatkowej Stocznia Szczecin S.A., władzę Klubu nie mogą w dalszym ciągu prosić o respektowanie tej prośby przez osoby uprzednio związane z Klubem.

 

 

z poważaniem,
zarząd KPS Stocznia Szczecin S.A.
 

 

Źródło: kpsstocznia.pl/opracowanie własne